De Wetten

Het PSIJ houdt zich bezig met de volgende drie wetten:

  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • De Jeugdwet
  • De Participatiewet

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
De gemeente geeft hiertoe ondersteuning thuis via de WMO 2015. Die ondersteuning kan bestaan uit:

  • huishoudelijke hulp
  • begeleiding
  • dagbesteding
  • ondersteuning voor de mantelzorger
  • een plaats in een beschermde woonomgeving
  • opvang in geval van huiselijk geweld

De jeugdwet

De nieuwe organisatie van de jeugdhulpverlening is vastgelegd in de Jeugdwet. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg eenvoudiger, goedkoper en dichter bij de inwoners organiseren. Gemeenten hebben ook de plicht om hulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.

De participatiewet

Iedereen die werk zoekt en een uitkering heeft kan ondersteuning krijgen bij het vinden van werk. Die ondersteuning is sinds 1 januari 2015 geregeld in de Participatiewet. Die wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.
De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening(WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).